Beleid

Beleid erelid - lid van verdienste

Ere – leden en leden van verdienste voetbalvereniging MOVV
 

In de historie van onze vereniging zijn een beperkt aantal leden tot erelid benoemd die een zeer bijzondere inzet getoond hadden ten behoeve van de vereniging. Gelukkig kent de vereniging nog steeds van deze leden. Aangezien het bestuur van mening is dat het erelidmaatschap iets bijzonders is, vinden we dat we hier op een zorgvuldige wijze mee om dienen te gaan. Om die reden is het protocol erelidmaatschap opgesteld zodat duidelijk wordt aan welke criteria voldaan dient te worden voor de benoeming tot erelid en de wijze waarop een voordracht voor het erelidmaatschap gedaan dient te worden.


Voorwaarde
 

Het te benoemen erelid
• Heeft blijk gegeven van een bijzondere affiniteit met MOVV;
• Heeft zich geruime tijd ingezet voor MOVV en haar leden;
• Is (bij aanstelling) binnen MOVV actief, succesvol en onbesproken
• Langdurig actief (meer dan 25 jaar) als bestuurslid en/of bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen of buiten de vereniging. De 25 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.
• De inzet die voor de vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat van leden verwacht mag worden.
• De bijdrage moet belangeloos zijn.
• De betrokkene moet altijd zeer loyaal en positief tegenover de vereniging en haar bestuursleden zijn geweest.
• Een erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.
• Kandidaat moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot wijziging/vernieuwing van beleid.
• Een erelidmaatschap is alleen geldig bij leven.
• Ereleden betalen geen contributie en worden persoonlijk uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering

 

Handelswijze


1. Een voordracht moet uiterlijk 6 weken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid
van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke
en objectieve argumenten en is ondertekend door minimaal vijf leden.
2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens
wordt nagegaan of er anderszins ook geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
3. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de
notulen van de bestuursvergadering.
4. De onderscheiding wordt door het bestuur tijdens de eerstvolgende algemene
ledenvergadering uitgereikt.
5. Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk
geïnformeerd met opgave van redenen voor de afwijzing.

Het goedkeuren van een nieuw erelid door de ALV geschiedt in een stemronde. Het bestuur van MOVV kan de gegadigde die voldoet aan de boven genoemde voorwaarden voordragen.

De ALV kan vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met meerderheid van stemmen. Het kandidaatserelid zal pas indien deze positief is uitgevallen, op de hoogte gesteld worden van zijn of haar voordracht.

MOVV stelt haar nieuwe erelid aan haar leden voor door middel van een artikel op de website;

Het erelidmaatschap is in principe voor het leven. Enkel bij herhaald negeren van de verantwoordelijkheden die een erelidmaatschap met zich meebrengt, kan de ALV, op voordracht van het bestuur, het betreffende erelid vragen zijn of haar erelidmaatschap op te zeggen.


Inhoudelijk


Het accepteren van het erelidmaatschap van MOVV geeft de volgende privileges:
• Men mag bogen op de titel ‘MOVV erelid’;
• Men wordt op de hoogte gehouden van MOVV-activiteiten en uitgenodigd voor ALV’s;
• Men krijgt voorrang bij deelname aan MOVV-activiteiten;
• Het accepteren van het erelidmaatschap van MOVV geeft de volgende verantwoordelijkheden:
• Men treedt op als ambassadeur van MOVV;
• Men zal regelmatig blijk geven van een geïnteresseerde houding jegens MOVV en haar uiteenlopende activiteiten
• Men zal MOVV steunen waar mogelijk.

MOVV – lid van verdienste


Handelswijze
 

• MOVV heeft geen maximum aan het aantal leden van verdienste, echter mag er niet méér dan één lid per jaar aangesteld worden;
• Het goedkeuren van een nieuw lid van verdienste moet door de
Algemene Ledenvergadering(ALV) door algemene stemmen goedgekeurd worden;
• Het lidmaatschap van verdienste is in principe voor het leven. Het lidmaatschap is eventueel schriftelijk bij MOVV-bestuur op te zeggen.


Voorwaarde


Het te benoemen lid van verdienste heeft zich buitengewoon en geruime tijd ingezet voor de MOVV en haar leden.


Inhoudelijk


Van een lid van verdienste wordt verwacht dat hij of zij geen activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de doelen van MOVV. Bij herhaald negeren hiervan kan de ALV op voordracht van het bestuur het lid van verdienste vragen zijn of haar lidmaatschap van verdienste op te zeggen.

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging MOVV, gevestigd te Midwolda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40037530, hierna te noemen: `de Vereniging`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@movv.nl.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Legitimatie
 • Legitimatienr.
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Akkoord machtiging
 • Schoen/broekmaat tbv kleding

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Club-Assistent

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Legitimatie
 • Legitimatienr.
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhouder
 • Belastingdienst
 • KNVB/Sportlink
 • Club-Assistent

clubkleding

 

Het verrichten en versturen van aankopen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Producent
 • Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 • E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • Sponsoren
 • Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Website

beheerder

 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
Uw aanvraag voor inzage, correctie en/of verwijdering kun u doen via www.movv.nl/avg.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Stephan Timmer

E-mail:                          privacy@movv.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Sportpark MOVV 
Bezoekadres: Niesoordlaan 68, 9681 CZ Midwolda. 
Telefoon kantine: 0597-551647.
Postadres:    Hoethslaan 73, 9681 CL Midwolda.
Telefoon bestuurssecretariaat: 06 - 10 63 81 08
Telefoon wedstrijdsecretariaat: 06- 54 29 35 37
Mailadres: secretaris@movv.nl
Terug naar boven